Ринкова економiка

1.3.1. Ринок як сфера бізнесу

1.3.1. Ринок як сфера бізнесу

Поняття ринку

Ринок, як відзначалося вище, виник одночасно з товарним виробництвом як його невід’ємний елемент. Товарне виробництво характеризується саме тим, що продукт в його умовах створюється не для власного споживання, а для продажу, на ринок. Що ж являє собою ринок? У буденному розумінні ринок - це базар. У кращому випадку ринок розуміється як поєднання попиту і пропозиції, або як місце де відбувається купівля-продаж товарів. Такі визначення відображають особливості ринку, які лежать на поверхні явищ. Але вони не виявляють глибинних властивостей ринку як економічного феномена і не є достатньо конструктивними, щоб зрозуміти його роль в економічній системі. В дійсності поняття “ринок” значно ширше і визначити його зміст якимось одним формулюванням досить важко. Проте можна вибрати три, з багатьох визначень, які зустрічаються найчастіше в нашій і зарубіжній літературі. На нашу думку, вони найбільш чітко відображають багатогранну суть і роль ринку.

Ринок, по-перше, розуміється як місце, де відбувається процес купівлі-продажу результатів людської діяльності, а отже, як сфера підприємницької діяльності-бізнесу. Тобто мова йде не лише про купівлю-продаж товарів, а і про інші результати діяльності людей, наприклад, діяльності інтелектуальної, фінансово-кредитної /позичкові капітали, цінні папери/ і т.д.. Предметом купівлі-продажу виступає також інформація. Тому поняття “товарний ринок” - це лише елемент загального поняття “ринок”. По-друге, ринок - це сукупність економічних відносин між людьми у сфері обміну, посередництвом яких здійснюється реалізація результатів людської діяльності. В такому аспекті ринок виступає як економічна категорія. По-третє, ринок - це місце, де відбувається остаточне визнання суспільством втіленої в результати діяльності праці.

Таке глибоке розуміння суті ринку дає можливість визначити його місце, роль і значення у процесі відтворення. Ринок виступає як момент, шо опосередковує виробництво і споживання, і тому перебуває під їх впливом, а також сам впливає на них. На ринку можуть з’явитися лише ті результати людської діяльності, які задовольняють потреби суспільства в особі покупців. На ринку з’ясовуються реальні потреби суспільства. Ринок показує виробникам, що виробляти і в якій кількості. Нарешті, на ринку визначається вартість результатів людської діяльності, втому числі і товарів. Трактуючи так широко поняття “ринок”, не слід в той же час ототожнювати його з ринковою економікою. Ринок - це лише елемент ринкової економіки, куди поруч з ринком входять також сфери виробництва, розподілу і споживання.

Характерні ознаки сучасного ринку

По-перше, сучасний ринок є ринком покупців. Що це означає? Це такий стан ринку, при якому пропозиція товарів перевищує попит на них при фіксованій ціні. Такий стан ринку визначає пріоритет покупців по відношенню до продаців. Можна сказати “диктат споживачів” на відміну “диктату продавців”, характерного для нашої сучасної економіки. В такій ситуації бізнесмен може досягти збільшення своїх доходів лише тоді, коли він поставить на ринок продукцію високої якості і за доступними цінами. Тому ринок покупців виступає як стимул для постійного відтворення ділових, а не спекулятивних відносин. Тобто він примушує бізнесменів /підприємців/ шукати джерела своїх прибутків, в першу чергу, у сфері виробництва, а не у сфері купівлі-продажу.

Другою обов’язковою ознакою сучасного ринку є його конкурентний характер. Це означає, що в системі бізнесу кожний суб’єкт виступає як конкуруюча сторона по відношенню до всіх інших суб’єктів [11]. Можливість конкуренції між учасниками ділових відносин на ринку закладена в їх економічній самостійності /суверенітеті/, базою якої є прано розпоряджатися об’єктами ринкових відносин. Таке право в минулому базувалося на приватній власності підприємця. В сучасних умовах це може бути і приватна, і колективна, і державна власність. Неминучість конкуренції між підприємцями на сучасному ринку породжується пріоритетом покупців над продавцями. Як це зрозуміти? Намагаючись задовольнити запити споживачів, підприємці можуть реалізувати власний економічний суверенітет лише вступаючи у взаємне суперництво за увагу споживачів. Зовсім інакша картина складається на ринку продавців, ринку, характерному для нашої сучасної дефіцитної економіки. Тут конкурують між собою покупці за увагу продавців. Конкуренція охоплює також відносини між підприємцями і споживачами. Це конкуренція за ціни, якість товарів. Перемога тієї чи іншої сторони залежить від рівня розвитку економіки в цілому, а також від ступеня розвинутості ринкових відносин.

Третя ознака сучасного ринку - стабілізація відносин між суб’єктами ринку на основі інтеграції. Сучасний ринок - це арена суперництва підприємців та інших суверенних суб’єктів економіки /наприклад, покупців/, кожному з яких повинен бути гарантований його суверенітет і збереження його конкурентних потенцій. А це можливо лише при умові протидії монополізації економіки і широкої інтеграції конкуруючих суб’єктів ринкових відносин. Тобто мова йде проте, що ринок розвивається і функціонує ефективно лише тоді, коли суб’єкти ділових відносин, зберігаючи взаємне суперництво, в той же час зберігають і взаємну зацікавленість у протидії монополізації. Це досить складні процеси і, як показує історичний досвід, тенденція до монополізації економіки все ж таки перемагає. Тому функцію координації суб’єктів ринкових відносин в цьому напрямку мусить брати на себе держава, проводячи певну антимонопольну політику. Основні ознаки сучасного ринку зображені на схемі 8.

Схема 8. Характерні ознаки сучасного ринку

 

Етапи розвитку ринку

Виникнувши на основі суспільного поділу праці і приватної власності на засоби виробництва ще в період розкладу первісної общини, ринок постійно розвивався і вдосконалювався. У його розвитку можна виділити декілька етапів. Спочатку ринок виник у вигляді безпосереднього обміну товару на товар (проста, розгорнута і еквівалентна форми вартості). Це відповідало низькому рівню розвитку суспільного поділу праці, коли операції обміну носили в значній мірі випадковий характер. Другий етап розвитку ринку характеризується виникненням товарно-грошового обміну, появою грошей в якості загального еквіваленту. Все це було результатом дальшого розвитку суспільного поділу праці. Третій етап пов’язаний з виникненням капіталізму. Він характеризується появою приватних капіталістичних власників, ринку найманої праці, позичкових капіталів, цінних паперів і т.п. Нарешті четвертий етап, пов’язаний з міжнародним поділом праці, який приводить до формування світового ринку. Див схему 9.

Схема 9. Етапи розвитку ринку

Суб’єкти і об’єкти ринку

В нашому буденному житті учасники (суб’єкти) ринкових відносин, як правило, асоціюються з покупцями і продавцями, які протистоять один одному в торговельних закладах (магазин, підприємство громадського харчування), або на базарі. Таке уявлення про суб’єктів ринку не випадкове. Воно породжене загальним обмеженим розумінням ринку. Мова про це йшла вище. В дійсності, враховуючи, що товарно-грошові відносини в ринковій економіці опосередковують всі відносини суспільства, суб’єктами ринку стають практично всі учасники суспільного виробництва. Див схему 10.

Схема 10. Суб’єкти ринку

Що ж виступає об'єктами ринкових відносин? Тобто, що стає предметом купівлі-продажу на сучасному ринку? Широке трактування ринку, наведене вище, свідчить про те, що об’єктами ринкових відносин в сучасній економіці стають всі результати суспільної діяльності. Тобто ними можуть бути матеріальні продукти праці (засоби виробництва, предмети споживання, послуги, житло, тощо); інтелектуальні продукти праці (інформація, наукові ідеї); робоча сила; цінні папери (акції, облігації); валюта, позичкові капітали і т.д. Див.схему 11.

Схема 11. Об’єкти ринку